Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Om vurdering for læring

Disse nettsidene utgjør sammen med folderen "Vurdering og læring" en ramme for vurderingspraksisen i akershusskolen. Ønsket er at dette rammeverket vil bidra til å videreutvikle vurderingspraksisen i de videregående skolene i Akershus. Videre at lærere og skoleledere nå får et dynamisk verktøy som kan bidra til at det er lettere å strukturere tiden som brukes på vurderingsarbeid.

Akershus fylkeskommunes visjon er "ledende og levende". Vi har tre strategiske hovedmål for opplæringen i akershusskolen:

  • Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift.
  • Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer.
  • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

Det kontinuerlige vurderingsarbeidet er viktig for elevenes læring. Derfor skal vurdering være en integrert del av det daglige læringsarbeidet på alle undervisningsarenaer - på verksted, i klasserommet, og i bedrift. Dette forutsetter at elevene og lærlingene har et godt og trygt læringsmiljø, preget av gode relasjoner og en kultur for læring. Med andre ord er vår felles oppgave å se læring i et bredt perspektiv. I dette arbeidet er alle nivåer i skolesamfunnet viktig. Sentralt i dette står elevmedvirkning - uten aktiv deltakelse fra elevene og lærlingene vil det ikke være mulig å lykkes.

Formålet med rammeverket og nettsiden "Vurdering for læring" er å gi en ramme og en dynamisk verktøykasse for vurderingsarbeidet i akershusskolen. Det er av avgjørende betydning å legge til rette for hensiktsmessig og tilpasset underveisvurdering. Dette for å øke elevenes læringsutbytte, samtidig som vi sikrer en rettferdig vurderingspraksis. Elevene og lærlingene må også i større grad involveres i eget læringsarbeid, lære seg vurdere eget arbeid og reflektere over egen utvikling og læringsprosesser.

Skal vi lykkes med dette, må vi ta utgangspunkt i det gode vurderingsarbeidet som allerede foregår i skolene våre, og jobbe mot en større grad av erfaringsdeling og kollektiv læring. Fylkesdirektøren håper at "Vurdering og læring" vil inspirere alle nivåer i akershusskolen, og gjennom dette legge et godt grunnlag for variert vurderingspraksis og elevmedvirkning.

Veiledningsheftet
Veiledningsheftet "Vurdering og læring" (pdf)

Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.