Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Hva er underveisvurdering?

Trearbeidsfag Skedsmo vgs foto Kristin Svorte.

Underveisvurdering i fag skal

  • bidra positivt i læreprosessen som en naturlig del av opplæringen   gi grunnlag for tilpasset opplæring bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten øker kompetansen sin i fag

Formålet med vurdering i orden og atferd

  • er å bidra til en god sosialiseringsprosess, som fremmer god oppførsel med respekt og omsorg for andre.  er å gi informasjon om orden og adferd

Fire prinsipper for underveisvurdering

Elevene lærer best når de:

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg
  4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling – egenvurdering

For at underveisvurdering skal være læringsfremmende må den gis jevnlig og systematisk.

Underveisvurderingen skal inneholde lærerens og instruktørens konkrete vurdering av elevens, lærlingens eller lærekandidatens kompetanse sett opp mot læringsmålene, gi veiledning om hvordan hun eller han kan utvikle sin kompetanse i faget, og elevens egenvurdering.

Som en del av underveisvurderingen har eleven krav på fagsamtale minst en gang hvert halvår, dialog om annen utvikling samt halvårsvurdering uten og med karakter to ganger i året. Se Fag- og utviklingssamtaler og Halvårsvurdering.

Eleven og lærlingen må involveres i eget læringsarbeid, lære seg vurdere eget arbeid og reflektere over egen utvikling og læringsprosesser. Se Egen- og Hverandrevurdering.

Det er også viktig med et nært og godt samarbeide med foresatte da disse har stor betydning for barn og unges læring og utvikling, se Samarbeid skole-hjem og foreldresamtale

Hvordan få eleven, lærlingen og lærekandidaten til å lære mer?

  • bruke varierte arbeids- og vurderingsmetoder
  • benytte læringsfremmende tilbake- og fremovermeldinger 
  • bruke tilbakemeldingene målrettet i videre arbeid med faget  legge til rette for egen- og hverandrevurdering, hvor de vurderer sin egen kompetanse og utvikling
  • utvikle egne læringsstrategier

Det finnes mange ulike måter å arbeide med egenvurdering på, men alle metodene krever at elevene aktivt deltar i sitt eget lærings- og vurderingsarbeid, altså elevmedvirkning!

Sammenhengen mellom tilpasset opplæring og vurdering

Underveisvurdering skal gi grunnlag for tilpasset opplæring og differensiering. Gjennom bruk av varierte undervisningsmetoder og vurderingsformer skal eleven kunne vise kompetanse i forhold til sine forutsetninger. Eleven tilegner seg ny kompetanse ved bruk av ulike læringsstrategier

Plan for vurdering og vurderingsarbeid

Elevene skal ha oversikt over hva de skal vurderes i, og både vurderingskriterier og vurderingsformer skal fremgå av planen for hvert fag.

 

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.