Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Lokalt læreplanarbeid

Utdanningsdirektoratet (Udir) omtaler lokalt arbeid med læreplaner som en prosess rundt å utarbeide, gjennomføre, evaluere og følge opp lokale læreplaner på en systematisk og kontinuerlig måte.

Opplæringen og de lokale planene skal bygge på LK06 og til enhver tid være i tråd med nasjonale føringer og skolens brede mandat. Det påpekes at en viktig del av skolen brede mandat er at skolen skal bidra i utviklingen av elevenes sosiale kompetanse, og at dette bør være en integrert del av arbeidet med lokale læreplaner. Samtidig skal de lokale læreplanene være samsvar med lokale prioriteringer og behov. Det innebærer at arbeidet krever diskusjoner, refleksjoner, valg og prioriteringer. Til grunn for lokalt læreplanarbeid ligger også Generell del av læreplanen og Prinsipper for opplæringen

Hva er en lokal læreplan?  

I henhold til Udir er en lokal læreplan en plan for opplæringen som er utarbeidet lokalt på bakgrunn av deler av eller hele LK06. Det kan eksempelvis være en overordnet plan for skolene i fylkeskommunen eller ved den enkelte skole, en lokal læreplan for ett eller flere fag, eller en plan for arbeidet med sosial kompetanse eller leseopplæring ved skolen. 

Det lokale handlingsrommet åpner for variasjoner i hva slags planer som utvikles lokalt, og hvilken status planene har. En lokal læreplan er et utgangspunkt for videre planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av opplæringen. Det må være avklart om planene er forpliktende eller veiledende, og det må være sammenheng mellom de ulike planene.

Den lokale tilpasningen må sikre progresjon og utvikling av kompetanse og medfører valg av innhold og metode. Det må videre være en sammenheng mellom den nasjonale læreplanens kompetansemål, læringsmål og vurdering. Elevene skal vite hva som skal vurderes og hvordan de skal vurderes. Lokalt arbeid med læreplaner innebærer også å vurdere når det er hensiktsmessig å utarbeide kjennetegn på måloppnåelse.

Hva skal en lokal læreplan inneholde? 

Fra nasjonalt hold er det ikke gitt føringer på hva en lokal læreplan skal inneholde. Det innebærer  at lokal autonomi er ivaretatt og at skoleeier, skoleleder og lærerne selv gjennom sin profesjonsutøvelse utarbeider gode lokal læreplaner som kan brukes som verktøy for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen slik at elevene og lærlingene får et godt læringsutbytte. De må være så fleksible at skoleledere og lærere gis mulighet til å tilpasse opplæringen. 

Hva kan en lokal læreplan inneholde?

Udir foreslår at lokale læreplaner kan 

  • gi føringer som ivaretar skolens brede mandat slik det er definert i Generell del og i Prinsipper for opplæringen og påpeker at det å sikre at helheten i LK06 og arbeidet med sosial kompetanse gjenspeiles i lokale planer, er en viktig del av i arbeidet for å utvikle et godt læringsmiljø
  • prioritere lokale satsingsområder for opplæringen
  •  vise tydelig progresjon i opplæringen, blant annet ved å fordele kompetansemålene innad på det enkelte årstrinn, eller i noen tilfeller mellom flere årstrinn. Udir minner om at det kan være behov for å jobbe med hele eller deler av et kompetansemål flere ganger
  •  synliggjøre hvilke kompetansemål som begrunner valg av innhold, organisering, arbeidsmåter og vurdering i opplæringen
  •  synliggjøre lokalt arbeid med kompetansemål og beslutte om det er nødvendig å utarbeide læringsmål
  • fremheve arbeidet med grunnleggende ferdigheter, som skal være en del av opplæringen i alle fag og på alle trinn
  • synliggjøre arbeidet med vurdering gjennom å vise hva som skal vurderes, hvordan det skal vurderes, samt om det er hensiktsmessig å utarbeide kjennetegn på måloppnåelse.

 Denne teksten bygger på Utdanningsdirektoratets veiledning i lokalt arbeid med læreplaner

 

 

 


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.