Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Planlegging

notes514998_1920.

En god vurderingskultur handler om god planlegging, kunnskap om begreper, god praksis og gode prosesser. En slik vurderingskultur er avhengig av et konstruktivt samarbeid mellom ledelse, lærere, elever og foresatte. Lov- og rammeverk for vurdering må være kjent for å skape en god kultur for vurdering på skolene.

Vurderingspraksis

Skoleledelse handler blant annet om å styre og legge til rette for god ressursbruk. Da er det viktig å sikre at læreren både individuelt og i fellesskap kan videreutvikle sin vurderingspraksis. I lærerens planlegging og planverk skal det tydelig fremgå hva eleven skal lære og når og hvordan eleven skal bli vurdert. Læreren skal også ta utgangspunkt i den kompetansen (kunnskap og erfaring)eleven har fra tidligere opplæring og utfordre eleven til mer og bedre læring gjennom bruk av ulike vurderingsformer.
Elevene skal få innsikt i og forståelse av hvordan læring skjer, hvorfor vurdering skjer og hva eleven må arbeide mer med for å lære.

En annen viktig oppgave for læreren er å forvisse seg om at eleven har skjønt hva vurdering er og hvordan dette påvirker læring. I læreplanverket kan det forekomme ord og formuleringer som kan være vanskelig tilgjengelig eller uforståelige. Da er det lærerens oppgave å «oversette» disse og sikre god samhandling med og motivasjon for elevens lærings- og vurderingsarbeid.
Foresatte er også en viktig målgruppe i vårt arbeid med vurdering. Skoleledelsen må informere om og diskutere skolens arbeid på dette feltet og aktuelle arenaer (felles- og klassemøter)på en slik måte at dette skaper nysgjerrighet og engasjement for vurdering. Dette tror vi vil styrke oppmerksomheten om dette og bidra til ytterligere kvalitetsutvikling i Den gode Akershusskolen.

Vurderingssituasjoner

Vi har en tradisjon der «prøvebasert grunnlag» for karaktersettingen har spilt en fremtredende rolle. I tillegg ønsker vi i Akershus en tydeligere vurderingskultur for jevnlig og løpende underveisvurdering. Det innebærer at læring og vurdering av elevens faglige kompetanse og utvikling skjer i et mangfold av vurderingsformer, bl a presentasjoner, foredrag, diskusjoner, høring, faglige samtaler, prøver og innleveringer.

Elevens vurdering av egen og medelevers kompetanse er også svært viktig i dette arbeidet.
Forskning viser at slik vurdering gir stor effekt, og det er mange måter å gjøre dette på. Dette nettstedet har mange eksempler på hvordan arbeidet gjøres i Akershusskolen, og både ledere, lærere, elever og foresatte oppfordres til å gå inn og vurdere disse eksemplene ut fra spørsmålet: «Hvordan lærer jeg best og mest?» For det er det som er målet for Den gode Akershusskolen.

Læreplan og vurdering

Læreren har en særdeles viktig rolle i og for elevers læring. Rollen må bygge på lærerens faglige autonomi (fra gresk autos («selv» og nomos «lov», «regel» eller «styre») som igjen har utgangspunkt i faglig kompetanse, god kommunikasjon med elever, god relasjon til elever og et hensiktsmessig samarbeid med andre lærere.

Læreren i klasserommet eller på verkstedet skal vite hva som best fremmer elevenes læring. Et profesjonelt fellesskap med kolleger og læringsfremmende samtaler og samarbeid med elever innebærer faglige diskusjoner om og vurderinger av ulike måter å undervise på (didaktiske diskusjoner) og som bidrar til et godt utbytte av opplæringen for elever.

Å ivareta og videreutvikle elevens egen vurderingskompetanse betyr at eleven selv skal vurdere eget arbeid (egenvurdering) for å øke faglige kunnskaper. Denne vurderingen må blant annet bygge på lærernes vurdering av elevens arbeid og faglige utvikling. (underveisvurdering).


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.