Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

IKO - modellen

IKO-modellen er Akershus fylkeskommunes modell for oppfølging av elever i risikosonen for frafall. Alle fylkeskommunens skoler er pålagt å følge modellen, som innebærer indentifisering, kartlegging og oppfølging av elevene. Modellen sikrer elevoppfølging utover det som er forskriftsfestet, og er en del av fylkeskommunens strategi for at flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå, samtidig som de skal lære mer. IKO-modellen innebærer at tett elevoppfølging ses som en kontinuerlig prosess gjennom hele utdanningsløpet.

Skolens ledelse er ansvarlig for å ha rutiner som ivaretar at elever i risikosonen blir identifisert så tidlig som mulig, både ved skolestart og løpende gjennom skoleåret, samt at det er rutiner for kartlegging og oppfølging av elevene. Det innebærer at kriteriene for identifisering må være kjent, og at eksempelvis faglærere, kontaktlærere, rådgivere og ledere må kjenne til rutinene og egne oppgaver.  

Faglærere må fortløpende vurdere om de mener enkeltelever får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, og følge skolens varslingsrutiner, eksempelvis gjennom bekymringsmeldinger, dersom de mener det ikke er tilfelle. For elever som ikke får tilfredsstillende utbytte kan IKO-modellen, som innebærer en midlertidig og periodisk tettere oppfølging enn ordinær undervisning, være et alternativ. Et annet alternativ kan være vedtak om spesialundervisning, og dersom det er et åpenbart behov for det, eller der periodeavgrenset tiltak ikke gir effekt, vil spesialundervisning være aktuelt. 

Kontaktlærer skal gjennomføre samtale med elever i risikosonen ved skolestart. Her avklares om eleven skal følges opp under IKO-modellen, eller om det ikke anses nødvendig. Slike vurderinger gjøres fortløpende gjennom elevens skolegang.  

Rask registrering og oppfølging av fravær er et særdeles viktig element i IKO-modellen, ikke minst etter innføring av nye fraværsregler. For at kontaktlæreren skal kunne følge opp fraværet tett, er det helt nødvendig at faglærere ajourholder straks etter avholdt undervisningsøkt. 

Faglærere skal gjennomføre midtveisvurdering 1. november, 15. januar og 1. april.  

 

 

 

Aktuelle lenker


Fant du det du lette etter?

JA NEI

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding.
Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.